Skip to main content

Full text of "Taarukhat Linkoln"

See other formats


nn w fcn^ 


xioT^jqixixa u][ODUT'-i aDTAj:3S uop-Buiaojui s3;b;s ps^T^n 
os-o^^yi Digitized by the Internet Archive 

in 2013 http://archive.org/details/taarukhatlinkolnOOyale •D -a 

'uo;SuttisBjv\. 'f'669~NO 'saAtqojv" xbuot^binI jo Asa:}jnoQ 'A^iDn^ 
-U3>i 'A^uroo uipj-BH "T so'Bjdti^JTq s,u"[03ut'-[ jo uot^oti j^suoosh 

•pu-Bxsi 3pot[H 

'aouapTAOJcI 'Aj-eaqTH; A^TSJaATUfj UMoag ui ■[■buiStjo '9Z8T 

pu^ ^Z8I u33M;9q u3;;tjm '>|ooq 3st3J3X3 SjU^odutt; uiojj sS^d v" £ ^3U-Bd •U0T4iqTqx3 3q4 jo Jl^q IS-^TJ ^H? o^ uot^onp •OJ^uT uv" *S98T"608T '"soijlsujy sth pt'B ujooun rpund s^tx 2 x3UBd °0 'Q 'uo;SuTqs-B7v\^ '^g 3aj3S3I^ 'sssaSuoo jo AjBaqiq 

3q:) UT uoT^DsnoO 3Aj;3S3p^ XITH :il3tj:3p3J^ 3q:) ut jbuiBijo '^981 

% Aj^nj[q3j: uo ApBJg "g Msq^^Byvi Aq 'uxooutt jo qdBjSo^oqd: 

\ •[3tiBd ' L6 'd '998T 'A.j;3A-B-[s jo mojtj[^j;3ao a^ ptfE ujoouiq; ui-eti-Bjqv JO Ajo^stH a^i 'pjouay -jsi dbssi ut pa^onO '9S8T 
JO UOT4D3X3 3x^5 UT sssjppB uSi-Bduj-eD s UT uxoouTT Aq 5U3Uja;^;s 'OZS; *d 'II 'sijJOTVV P3433TTO0 'J-3\s-eQ -s^^aenqo 

-■BSSBj^I 'uo^sog 'A:>3TDos jbdtjo^sth s^iasnqDBSS'ep^ ut ^dTJOsn 

■u^Yl "SSST 'fZ ^snSny 'p33ds • j; -enqsof o; ujodutt; Aq J3;;3'-[ 

•zee 'd 'IIIA 's>iaojv\^ p3;33'['[00 'aajs'eg; 'ssaaSuoQ jo Aj-BaqT^; ut ;dTJ3s 
■nuHp^ *S98T 'f qoJtHJ^ •ss3j:ppv' i^anSn-BUj puoDSg SiU^oouTq; 9 jsu^d 'SATqDJty UBUJ^^ag 3q; jo As3;anoo •6eT 'd 'ge "TOA 'T98T '9T Aj^naqsj; 'smsj^ uopuoT p3;^j;;snm 3q; uiojj '•btut8j:t7\^ 'puouiqoT^ ut uoT^onE 3A-bi;s y g ■[3u-Bd "ITS 'd 'III 'e56T 'Aasasr 
AV3j^ 'i|DTAvsunag m.3|x[ 'ss3J<£; A^TsasATun saaS^ny 's3uin-[OA XI •uxoouTT uiBqBaqv Jo Si^jo^ p3;33-[xo3 3tix '-^o^Tpa; 'js^s^g •<£ 

Aoa 'ssajSuoQ JO Aj^aqTT ut ^dTJOsnuHj^ '6S8T 'OZ JaqujaoaQ 

'naJ! 'M 3ss3f aoj uxooutt; Aq us^^tjm :}u3ai34B;s x^^TH^^jSoTg s 'Zg-a 'saATxiDJv X'BUOT^BM JO Asa^anoo -ApBjg • g Matir^^-ey^ Aq 
'2981 'tiSi-eduiBO ^^nsumacj 'Aj[3i[xpjB j^aapaj jo qdHJcSo^otid; 6 XauBd 'j3-[SBg -ssajSuoo }o Aj.Tszqz'j ux pu-Bq SiXixooutt; ui pa^oaj 
-JOD sjooJcj 'T98T 'f ^l^r 'ssaaSuoQ 04 xixodutt jo aSBSsaj^ 'ZTS 'd 'III 'siiao^\. P91D3XX03 'Jajsng 

•ssaaSttoQ jo AjBaqiq; ut ^dTaosruBjAi •6S8T 'OZ JaqtuaoaQ 

'TT^J: 'A\. 3SS3f joj uxoDuiq; Aq u3;;tjav ^uauia^^^s |-B3Tqd-BJ[Soig 8 lau^d 'D 'Q 'uo:tSuiqsB7y\^ '3dtaj3s uoi^-euiJOjuj 

s3;b;s pa^TUfi JO As3^j:no3 'aj-eag sSSog qdasof Aq 's^jSnoQ 

puB uxoDuiq; Ti33M:;3q ss^-eqap sq^ jo 3uo jo m3ta sat^butSbuii '2X TT-^dv" 'x'Buanof ouibSu^s ^H? tuoJj p3DnpoJcd3j; •uxodutt; 
puB ^a^n^s JO diqs J3u:jj;Bd 3q5 BuTounouuB Suiddixo J3dBds/w3^ 

•ss3a3uo3 JO Aa^jqiT; jo As3;aTio3 
•jj, 3Aj;3S3i/>( '8S8T *L ^"^Vi 'STO^TTTI *UMo:)spjB3g ui saaAg 'g 
uinqBjqv Aq 3pBai 3dA40jquiB uh ujojj xixoDutq; jo qd^aSo^oqtj 

•;nDT533uuo3 *U3ABH AV3^ 'Aa^aqi'-j A^isJSATUfi sx^A 
'UOT503XXOO stidiJosnu-Bj^ x^^T-^o^^th ut xbtitBtjo "A3U3piS3J:d 3q; joj uxodutt; Sui^joddns xXT^puBq uBtHduiBD b 'A^Jtaqn puB uoxun 

2. x^u^d s-eg •AuBqxv 'AjBjqiT; a^H^g ^J^o^ ^^M. ^T ^diaDsnuB^ 'Z98T 
'ZZ -laquia^das 'uoT:)BdT3UBai3 jo uoi^buibjoo jj AjBmtuT|3-td 

■T8Z 'd 'IIA 'si^aoAV pa^oaxioo 'ja^SBg -ssaaSuoQ jo AjBaq!--! ui ^dijos 21 xauBd •II '€68T 'Au-eduioQ SuTqsTjqrifj Aa^p^ag Aaju^^g 's3Lun-[OA II '-i^M. •^9 aAJasaj^ 

'aAJasayii xxth :>|dtj3P3jj jo uot^Daxjo^ 'Z98I "T sp'suj uaaq 

aA^q o; paAaijaq "Ap-eag 'g Maq;;-B]/\i Aq 'uxoDuiq; jo qdnaSo^oqcJ XX x^^^d "zee 'd *XIIA 's^-^oJW ps^^^ITOD '.laxs^g 'ssajSuoQ jo Ajnaqiq; ui ^dijos 
-nuBj^i *S98I 'f qo-fBl^ 'ssaappv XHJnSnBUi puoDag SjUxoduit 'TAZ *d 'AI '^^^'^lA ps^^axxoo 'jaxs^g •ssajcSuo3 jo AjBaqiT; ui 
^diJasnuB^ *I98I 'f '^ox^y^ 'ssaappv" x^^^i^S^^^I ?s-i^TJ SjUxodutt; 

01 lauBd •98Z-ND 

-o^oiicj '£98T 'l M^r 'SjnqsA:t;3£) ;b pieap -[BJapaj; jo saxpog 

'ZTT-a 

-o^ox^cj '5981 'n-^dy '^^/^ 3^■\ }o pua aq^ ^h '-eTmSaT^ 'puoui 
"H^TH 'xBiidHO a^HjapajuoQ at^ :)h sxttj^ oSan^D ^^ JO suina aqx gx X^^^*^ •6T-8I 'dd 'IIA 'si^ao^i. pa^oaxxoo 'Jaxseg 'eggx 

'6X j;aquiaAO|si '3-iTiqsA;?ao ^b ssajppv SiUxooutt jo '£x X^"'^*^ 

uo paonpoadaj AxxTBi^JBd '^j-eap puooas am jo uoi^dTJOsuBaj;, f^x X3u^d ■6TT-8IT 'dd '11 'a^^ TT^TO -^O ^T -laTPTOS ^m 'ailsaT 
UT SuTABjSua poo^v^ 'aai^Dag qdasof Aq paqo^ai^s '£:98X ui Aaa^a 
-uiaQ x^^oT^^N S-inqsA^^ar) ;-b XuouiajaQ uoi^BOtpaQ aq^ jo MaiA 

•ssajSuo3 JO AjBaqi'T; aq^ ut 

XbuiStjo 'ssaappv aq^ paaaAixap aq uaqM p-eaa uxooutt qoiqM 

uioaj 'ijBJtp puooas aq^ si paonpoadaj Adoo aqx 'ssajppv srq^ 

JO saidoD x'BJaAas 'sauii; snoiJBA ^-e 'a^oJM uxodutt '£98T *6I 

jaquiaAo^ 'BxxiBAxAsuuacj 'SjnqsA^^aQ ^b uxo3ut'-[ jo ssajppv 

£X T3"^d ■L£S "d 'A 

pauSig 'Z98T 'l JaqtuaoaQ 'ssajSuoQ o; u-[oout'-[ jo aS-essay^ 

'992 'd 'T06T 'oSbdtiio 'uXODuit; uiBq'B.iqv Jo ajTT 'PTOxiav' *N ^'bhsj Aq pa^onb sh 
'€98T 'T ^^JfenuBf 'paBAvag 'h w^TTTTM. o? ujoouiq; jo ^uauia^-erjs '06 "d 'A98T 'UTO^UTT uinqBjqv i^lTM asnoH 34THM ^H? 4^ sq;uoj/\i xig 'aa^uada-BQ Aq pa^onb 
SB '5981 'Aj-Bnjqaj; 'j;a;uadj-BO 'g •j[ o; u^oDuiq; jo ;uauia}H;s 81 lauBd •aAaasay^ nTH ^^T-iapa-iJ 

JO AsaajDOQ 'saAj Jta^uada^o uosaatug jo uoissassod aq^ ui A^ 

jauiaoj ao Mou jbutStjo '^98T '9Z TT-^dy 'Ap^ag -g Maq^riBj^ jo 

aaAo];duia u-e s-bav oq^v jaSaag ' J-yi b Aq 'ujoout^ jo qdnJcSo^oq^j 11 xau-ed •£££ "d 'IIIA 'sifjoj^ pa^oaxjoo 'jajsng 'ssaaSuoQ jo Aj^aqiT ui idiJDS 
■nuBj^ *S98T 'f ^ox■eY^ 'ssajppv iBJnSn-eui puooag s,u-[ODUT'-r 'ZZT. 'd 'II "s^xott^ pa^oaxxoo 'aaisng -stoutxti 
*^S8T 'T ■'^I^^r 4tioq-E u34;iJAV Axq^qoad 'Aj3a-bxs uo ^uauiS^j^ 72 X^u'Bd •JB^S ^3^IS 
'STajt^H aSaoao Aq 'tjtiosstjini 'stnoT; 'rjs ^T p3HdBaSo:}oqcJ X2 xauHd •uoT^Tqtqxa 3q; jo JX^M puooas aq; o? uoT^DnpoJ^uT uv 'A^pox BOTJauiy" sth P^^ uxoduit rxaund ax^TI, 02 xsu^d -o^oqjj '^SBa Sutijoox 'A^t^ ^-^oj^ Ava^ '^aaa^g puooas- Aqao j; 

6X T3u^d 


12 lauBd 'ZIS "d 'IIA 'siiJojv\. pa^oanoD •^981 '2Z ?snSnv '^xiaiuiSa^ OTHO M?99T oi u^oouiq; jo qoaadg 'fZ "d 'AI 'Si^aoTvV pa^oaiTOD '-taisBg *098T 'A qoJ'Bj^ 'uinip-en^d ^TT^Q ubabh A^ajsj ut pa^aodaH 
'0981 '9 H-^-^^T^ '^nDT^oauuoQ 'uaA^H a^3M 1^ u^oouTq; jo qoaadg 92 xauBd 'uosaa^^^cj puBjoy^ Aq 'suT^^unoysi i^j^zQ aqi ut paqd^aSo^oqci 52 lauBd 'fZ 'd 'AI 'si^Jojw pa^oaiTOO 'aa^sBg '098T *Z. q^J'HJ^ 'uinTp^xj-Bjj ^TT^Q usahh Ma^ ut pa^aoda^ 
"0981 *9 q^J'Bp^ '^noT^oauuo^ 'uaA^H A^aN 5^ u^ooutt jo qoaadg f2 lauBd jcaquin]^ 'aDTAjag uot^buijojuj 'g *n JO Asa^jnoQ -u^BiqDTp^ 
'ujoqjBaQ UT ;uBjd Au-eduioQ Jo^oj/vi pjo j; aq; ut Sut^ijoav saapxa^ 

£2 lauBd 01 IT *8^T '^ '098T 'snquin-[03 'Au-Bduio3 

'UT-[afeH iBqiuuBH puB ujodutt uiBq-eaqv jo saqoaadg pun ssait 
'6S8T *Z,T ■I3quj:3;dag 'oiqQ 'T^'Buuioutq ;b ujodut'-]; jo qoaadg 2£ \3u^d sfDBxa '•BBUioqonji i^sojj Aq paqdBjSo^oqd 'aauiJ-ej Aji-ep but-bj^ ■[£ Xau^d •6H *d 'IIIA pauSfs '^981 '9 Jcaqu-ta^aa 'ssajSuoQ o; uifODUfT jo aS-essap^j ■gge -d 'n 'sil^o^ pa^oanoo 'aaiSBg -958! '9^ aaqaiaoaQ 'jHuanof a^-e^g stoutjxj ut pa:)Joda^ '9581 'OT •'■^^ 
-uiaoaQ 'oS-BoiqQ ;-e ^anbu-eg u-BDnqTida^ ^-e ujooux'-f jo qoaadg 0£ lau^d 'B-BUioqonjj i;so^^ Aq paqdBJtSo^oqd 'auT^jAj ui Sui^aaui umoj, 6z T3UBd "OiZ 'd 'II 's^iJOAV P3433TIOD 'jajs-eg 'i^SSI *8Z~TZ Jcaqotjoo 'I'Bujnof siotiT-fH ut pa:)Jod 
^H '^SST *9T -lacioi^O 'STo^TIII '^T-^o^d ?^ xixoDUf-i jo qoaadg 

8Z lauBd ST '7L^-\Lf 'dd 'III 

'si|ao^ pa^oaXXOO JaxsBg *6S8T 'l -iscio^do 'xaut^uag aa^in^M 

"TTW ^T pa^Joday; 'bSST '0£ Jaquia^dag 'aai^n-BMXTi/\i 'A^aiDog 

X^jn^xtiOTjBv 35'B?S UTSTiODsijv\^ aix:j aaojaq uxoouiq; jo ssaappy 9£ x^^^d paxxd^JiSo^oixd 'gg6l '3ui;aaui XT^unoQ A^TanDas sxioi^'b^ pa^xufj 

•JB^s >13Bxa 'JJXOAV J3uaaA\. 
Aq paqdBj;So:}oqd 'A^to ^Joj^ Ma|vi ''§"TPTT^3 suot;-b^ pa^TUfj 5e Xsu^d ZTS 'd 'IIA 'siiaoAv pa^oaxxoo 'jaXSBg '^98T '£Z ;sn§nv 'PX^^-^^H ^-^OA ^aN "T pa^Joda^ 
'f9S\ '27 ^snSnv '^uauiiSaH otqo H599T o? uxodut't; jo qoaadg ■^2\ 'd *II 's>iJo^\, pa^oaxxoo 'JcaxsBg 'Z98T 'TZ '^T^f 'x^u^^^of Ax^^aa^V siouixxi 
TIT pa^jcoda^ *ZS8T '9 ^T^f '^'^XO Aauan Jo uxooutt; Aq ASoxng ^e X3^^^d •jB^s ^^'Bxa 'sdixxTHd ^-^sqoil ^q paqdBJBo^oqd ' "^ "q 'uo^Sui 
-iXs-B^ 'XOoqDg Aj-B^uauiax3 ptiouiA-eH 'uioojss^x^ xo^M^s dtx*1^c[ 81 [6(81 'or UdqM339(J 'ipg -^ 3SS3[ Oj] 

■33uis jooyjs Of U33q }ou 3nvi( j 'jjv snm fm{} jnq '33uyj^ fo Piny 
3i{f Of j:i{dp puv '3fium 'po3u pinoj j 'tnoi{3iuos 'llJig yoniu mouif 

fOU pip J 3Sv fo 31UV3 J U3l{<n '3SJn03 fQ ' ' ' ^/33jyj^ fo 3iny 3l{f Of 

mu3i{dp puv 'mffum 'uipv3J^, puoX3q 'j3ii3V3f w fo psumbsj. 

U3a3 svm uo-tfvoxfiivnb ou fnq 'p3jjv3 as 'sjooyos 3uios 3U3cn 3J3tfj^ 

■dn mguS J 3J3yj^ ■spoom sijf ui jjifs sjviuiuv ppcn usyfo puv suv3q 

Xuvui iffim 'U07S3J ppai v svcn fj 'uoiufj 3i() Ofui 3uiv3 3fVf£ syf 3Uiif 

3i(f fnoqv 3iuoi{ cn3u uno p3i{3V3j 3^ ■JV3X i{fi{§j3 Xiu m vuvipuj • • Of 

Xi(3nfU3Y Uiouf p3noiu3J 3fj ■uoifV37ip3 fnoi{f7m Xijvu3fij 'dn msuS 3y 

puv aSv fo SUV3X xis fnq svm J3i(fvf siif fo i(fV3p syf fv u3iifvfXj/\i 

• • • -slfUVf^ fo 3UIVU 
3l{f fo XjflUvfv fo svcn 'jV3Xl(fU3f XlU Uf p3fp 02/(77 'j3yf0Ul X]/\l 

• ■ • s3iptuvf p3i(sm§u7fsipun fo 'vtuiSutyf ui ujoq yfoq 3J3cn sfusuvd 
■^IM 'Xi{3nfU3^ 'Xfunoj ujpjvj-{ ui 'Sogl 'ri 'q3^ ujoq svm j '3j3q pajnjoid sje pueif umo sii( ui aspjaxa |ooi(3s e piie 33Bidi{)jiq siq jo uoijonjjsuooaj y ■Sujiooqas jaijq e p3Aia33J 
pue uiqe^ 9o[ e ui ujoq sbm 9q ajaijM *J9i)uojj 9\\\ uo 3ji| X|je9 sii| jo ^JO)S aq) 3)ojm aq *asuods9J u[ 'uoiiBUiJOjui [e3iqdej9oiq 
qiiA\ uiaqj A|ddn$ o\ uiiq pa^jn sjsijoddns s,u|03ui'] 'sajBig pajiuQ aq) jo .(auapisajj aqj joj a^epipuea e sbm aq uaqM'gggi uj ^ jau-ed 'inoqSnojq) saipeji ui paiuijd 3jb i{3ii{m 'spjOAi Uitiio sn{ 
UI passajdxa aae seapi 9\\\ pue jCjo)S a\\\ 'ajqissod se jej se pue 'eoijaiuy siq pue iqoauiq jo sassaua^ij 3i)U3i{) 
-ne 3je sajn)3id aqj^ 'i(epo) aji] UEOuauiy ui p9)33]}3j 3jb spapi siq /ao\\ )sa9Sns o) pue 'seapi Suipeaj sn{ 
Moqs o) '3j!i s,ui03uiq jo Xjofs aq) na) o) pauSisap aae sjaued asaq} no jeadde qoiqAi spjoAi pue $ajn)3id aqx 

'uuoj )sauy Jiaq) ui satijeA asoqj jo uoissaadxa ue ajij umo siq apeui 
aq pue jCaejaouiap jo an|eA aq) ui j({daap paAaqaq aq ^iqx 'aSepuoq ui ppq ajaM $Suiaq ueuinq uoijjiui 
aajqt ueq) ajoui qaiqw aapun ;(jaAe[s ojSa\[ jo uia)S;(s aq) Aiajq)jaAO aq 'puooag 'jbav ws.v3 j(q paua)eajq) sbav 
)i uaqAi uoiuQ ueauauiy aq) paAes aq ')sj! j -suoseaa aajq) joj sa)e)s pa)iuQ aq) jo Xjo)siq aq) ui aaefd (eiiA e 
seq U[03Uiq •ujoouiq lueqejqy jo q)Jiq aq) Jo jCjBSjaAiuue q)ai)jy pue pajpunq auo aq) s^jjeui 6S6T Jeajf aqj. 998T-608T 'eouamy sit[ puB upoun 2 T^uBd [9^8^ fa uSwdlUVO UO1J0923 31{J UJ JU^lU^JVfS] 

•jiOf ■p3jmb9Jun oj iijuof S30§ oym uviu ou uodn cnojq iivi{s puicn 
piff puv 'iivfiimis umu 3i{j puv 'suites uvys uns 9i{j puvj 3picn 

Sll{} UO 3U3l{(nXu3n9 ipun itl333ds 33jf S33JUVUV'n§ UOJjriflfSUOO 3l{f 

sv Suoi sv Xu3avis fsmvSv puv mop33jf uof i[V3ds J3jfv3J3i{ iijcn 3j^ 'feoS aiqeuieuBun jCiSuiuiaas e pjCAio) 
Sui^joM JO puB uoiioe leapipd ^q ji Suisoddo jo ;C)i[iqis$od aqj japisuoa o} uiiq pasnsD jCjaiiefs jo 3^!I^!P *!H 'pssdg vnysof OJ U3fj32] '3iu of ju3Uiuoj jvnupuoo v svai 

jySis jvyj^ 'suout i(jiai j3t{j3§oj p3i:^ovys 's3nvjs U32op v uo U3j 'puvoq 

UO 3U3(n 3U311J oji{Q 3i(j fo i^jTioiu 3i{j OJ sijiasmo'-j uxoufjmij 'op ii3cn 

J sv 'U3qu^3iu3u Xviu noj[ ■smo'-j 'jg oj 3iimsmo^ luouf jvoquiv3js 

V uo did} u3jvcn-cnoi snoipsj v J3iiJ3Soj pvti j puv noX 'ipgi uj 'sSui|3aj siq pasnoj qaiqM aouauadxa X{jb3 ub saqijasap aq 
'pasdg Bnqsof 'puauj siq O) jau^I ^ uj 'ubui 3unOi( b sbm aq uaqM Xj3ab|s joj 3i(i]sip b pauijoj jiasuiiq ufoauiq [(9SI 'f' y^-^^JAl 'ss3uppv jvunSnvuj puoo3g] -ji fo jjvd ujsyjnos 

3i{j ui p3'zijv302 jnq 'uoiufi at/? u3ao Xiivu3U3S psjnqufsip 

jou 'S3avis psuoioj 3U3cn uojjvjndod sjoqcn 3qj fo qjt{§p 3uq 

•uoiufj aq( dn apeui uaqi qaiqM S3:)e)s uaatuaAds aqi jo tqSia ui pa(ieAajd ^jsabis oj9ai«j 'ujoq sbm uioduji uaq^ 9 ^aUBC ST 

[l9S^ '^ ■^I'l^C 'SS9U§UOQ Of dSvsSdlU^ ■ • • UOlUfl JVUOffV^ 9l{f luouf 

pajvjvdps 9q of 'XpaiiD9ds9U 'S9jvjg ayj Smuvjoap sajvjg 3S3i(j fo i{0V3 

ui pajdopv U9dq pvq aouvmpuo uy ■ ■ ■ vpiuoj^ puv 'vuvismo^ 

'iddississij/q 'viuvqvjy 'vtSuoaQ 'vujjouvj i{jnog fo sajvfs jvuaaps ayj 

mi{}i(n pgpuadsns XijvuauaS • • • 3U3cn juaiuujaaoS jvuyps^ ayf fo 

suojjDunf 3i{f ■ • ■ iuu9f ivijuapjsauj fU3S9jd 9i(f fo SmuuiSaq di^j ly 

auieo aq aiuji 9\\\ fi(\ uasiJB peq sisijo B puB 'uopntiisui Jiaq) oj )eaji{) B SE uopaap siij papjBSaj sa)B:is aABi$ aijx'saiBis p^liufl 
ai^j JO juapisajj muaajxis am aq a\ paiaafa sbm aq '098T 'jaquiaAo^ uj '^Cauapisaad aqj joj aiBpipuBa b uiiq apBui R.\ied jbo 
-iljiod siq 'aajEj sjea^C oaa} Ye\\\ SBjSnoQ )suibSb sajBqap siq u; iCiaAijaajja puB ^jqioaoj os SAvaiA siq passaadxs pBq ujoouiq jnq 'miq 
pajBajap seiSnoQ ,/uMop paiOA jo dn pajoA,, sbm j(jaAB]s jaq^aqM aJBD }ou pip aq piBS oqAA jo^Buas ]B!)uan||ui puB ajqB jCjba 
B 'sBjSnoQ -y uaqda}§ jsuibSb a^Buag sa^Bi^g pa^iuQ aq) jo) gSgJ "! "b-" ^H 'saijqod ui )saja)ui siq paAiAaj uoiisanb ^aaABjs aqj Ja^y [6iSI 'O^ U3qUl333Q '2?3J 'y^ 3SS3[ Of] 'U-lvSv 31U 

pssnouv [Xu3avis fo V3uv sy) psfjufsau pvy yjiifm] ssjiuoudiuoj 

7unossij/\j 3-qj fo iV3d3J syf U3i{(n sojfjjod m js3U3)m Suisoj svai 

J • • • 3uof3q U3a3 uvi{j Xjsnonpjssv 3uozu cnvj psopjvud 'aaisnjom 

i[joq 'p(gl Of SPgl luoj^ -uoifoaja-su uof 3fvpipuvo v fou svj/f 

■SS3USU0Q fo 3SnOjq JSmOJ 3-qf Of p3f39J3 33U0 SVCU J ptgl uj ■?? 301J0Vud 

Of pj3ifSu7jdg Of psaoiusu puv 'rnvj pajprifs pvi( j pojusd 3a-ifvisi§3'-j 
sjiif SuiuriQ ■spjvmj3ffv sfvpjpuvj v fOu svcn j -sunfvjsjSs^ ayf 

Of p3f3313 SVCn J 'SU01f03J3 JVlUUSiq Suip3300nS 33UZlf puv 'fX3U 3HJ^ 

■ ■ ■ u3fV3q svai puv (z(gl) uv3X 3Uivs 3i(f 3unfvisi§3^ 3iif uofuvu ■ ■ ■/ 'AAB{ JO a3i)3Bjd aq) ui puB sai^qod ui paSBSua ujoaui'^ 'sjBa^C :()Jiq) ^]jBau jo j g x^u^d 91 jvunSnvuj puooag] -auivD uvm ayj puy -ysiuad ji faj uvyj unffvu 

jvan ^daooB pinom u3i[jo 9yj puv ianiauns uoijvu 9i{j j92 uviff usifjvu 

uvai a5[Bui pjnom iu32{j fo 3uo jnq 'uvai paivjaudap saijuvd ^iOQ 'p9)]ns3j )3iDU03 B pue 'o9 uiaift )3( 
i(lije)un{OA )ou p]no>u S3)e)$ uj9i{)jo{ij 9}\\ pue uoiuq aqi ot ujntsj jC|ije)un]OA ]ou pinoAi ssjets ujai()nos aqi )ng [l9SI '^ y^-^''^]A[ 'ssduppn ivunSnvuj isui^^ -pjnjvu uno fo spSuv U9ff3q 

91(1 Xq 'aq jjicn Xai^j Xpuns sv 'pat^ono; umSv uaycn uomfj 3i/? 

Jo snuoqj ayj jjacns jaX jjicn 'puvj pvouq sii^i uaao jjv '9UOfs-yjjV9i{ 

puv IUV311 Suiaij Xu3a9 oj 'anvuS joiujvd puv pjajfajj^vq Xuaaa luouf 

Sujtfjfgjfs 'XuoiU3iu fo spuoqo oijsXiu ayj^ 'uoijoaffv fo spuoq uno 

ifvauq fou jsniu ji 'paumujs davi[ Xvui uoissvd qSnoyj^ 'sanuaua 

9q jou fsniu 3^ ■spuaiuffnq 's3Jiu3U3 jou 3uv 3^ ■ ■ ■ ■sjoss3U§§v 

3i{j ssapsunoX Supq jnoyjiai 'jojifuoo ou 3avi{ uvo noj^ -noX jjvssv 

fou jjicn tu3vjuu3aoS 3yj^ ■uvcn Jjap fo snssi sno;u3iuoiu 3i{j si 

3U-IIU m JOU puv 'u3iuXujunoo-moipf p3%fsuvssip Xiu 'spuvy unoX uj 

■uoiufi aq) dn ^esjq o) )ou sajeis uaaqinog aqi o) [eaddB o} iqSnos u[03uiq ' jggj 'f^ qajci^ uo 'luspisajj sb \\veo aq) ^oo) aq uaq^ 

01 lauBd LI ■)U3uipu3uie i()u33uii(] siqi JO} 5981 u; p3)3iduio3 sbm tuauitoeug -saieis P^M"!! 'Ml inoi|8nojm jCaa 
-AC|s 3uii{si|oqe uoitmitsuo;;) aqi oj juauipuauic ub jo uoi)dope sij) paSjn uioaun *uiop33jj ataqj sjnass o^ 'iCiaABis ui pauiBUiaj 

S3AB|S 'UOIUfl 3m OJ JbXo] SBdJB 33je] UI jng •UOjIjaqSJ UI 3J3M q3II(M SBSJB ui S3ABIS 3l|l p33JJ UOIJBIUBpOJJ UOnsdiaUeUig 31(1 uoijvdpuvuf^ Xjvuiiuijgjd] -gauf uanauofpuv 'pjvinJof33U3y} 'un{t 'aq 

livifs 'S3}v}g ppjiufj 3ifj }sumSv uofipqsj m aq uayj jiviis foausym 

ajdoad 9-i{} 'atv^s v fo uvd pajvuSissp uo 'sjvjs Xitv utyfim ssavjs 

sv pi9i{ suosuad jjv '39jyf-X}xis puv pgjpuny fySia puvsnoy) 9uo 

'puo^ uno fo jvgX 3y) ui 'Xunnuvf fo Xvp ^sjif syi uQ ■uopBiuB|30jd e psnsn oq 
'S9Sf ''i3qui3)d3S UI jng ■iCj3ABis )suib9b uoijob uiojj uibjjsj o) p3nui)uo3 3q 'UBSsq jbaa 3q) js^b jb3X b UBq) sjoui joj [Ppgi 'P Jj-tdy 'spSpofj Q U3qiy oj] 

■Xuaavp uo Sufpafpuv luaiuSpnf jjvjjsqv Xiu o) sou^jsfap auaiu 

m )ov jvpiffo ou 3uop anvy j 'Xvp siyi oj • • • -Xj^nnjs fo uonsanb 

jojoiu 9yi uo fuswSpnf jjvujsqn Xuviuud Xiu sSinpui XijvjijDVjd 

Of nu apvquof uana yjvo [jvjtuapispud] sty) uoijvjjsiuiiupv jiap 

Xjvuipjo Ui jvyi '001 'poojsuapun J ' ' ' [lfn.3 uv sf Xuaanp jny}] 

Sufpsfpuv fU3iuSpnf siy) uodn Xjjvpiffo )3V o) }ySu p3)3ij}S3Jun 

uv 3iu uodn p3UJ3fu03 X3U3pis3jj 3y} fnyj poofsjapun jsasu snvy j 

IsX puy •]33f puv 'ifuiyf os )0U pip j usym J3qiu3iu3u jouuvo j ■Suoum 

SI Smyiou 'Suoum fou si Xusanp fj ■X.i3anjs-i}uv Xjivurifvu luv j 

•V isuibSb s3jnsB3ui )dopB o) 'iU3pis3jj SB 'p3i)!)U3 SBM 3q )Bq) 3A3!|3q )ou pip u|03ui'] '^J3AB|S p3soddo X||BuosJ3d 3q q9iioqi|v 2\ lautjd 8X ■y}jv3 9ii; u/ojfi(siJ3cl }ou jjvifs 'sjdoad ayj Jof'3ido3d 

ay; Xq 'ajdoad 92{ffo juauiujdaoS siyj fvi{} puv iiuopaauffo iffujq ^3U v saoT/ 

livi(s uoijvu siyj jvifj iumn m paip dani[ jou ^viis pvap asayj jvifj aajosau 

XjifSjy 9U9i( dcn )vy) — uofioadp fo 3unsv3iu jjnfjsvj aj/; 3nvS 9U3t( Xayj yjjym uof 

3snv3 )vi{j oj uojjoadp pasvauoui 9ifV) acn pvap pauouoy 9S9yj tuouf jvyj 

— sn auofaq Summiu9J i(svj jvauS dyj oj p3}V02p9p auaq aq oj sn uofu9iiJvu si jj 

■uo P32JUVO Xjqou OS 'jvfsvijj 'aavy Xgyj 2{oji{m ifuocn p3i{sruTifun 9qj oj pj91( 

pajvoipap aq oj uaqjvj 'Suiaij ayj 'sn -lofsi jj ■3U9ii pip Xsyj jvqcn jaSuof 

U3n3u UV3 jnq 'audq Xvs am. jvyai 'uaqu/aiuau Suoj uou 'ajou ajjjij jjicn pjuocn 

3ijj^ -jovuiap uo ppv OJ u3cnod uood una 3noqv Jvfji p3jvur>^<iuoo 3avif '3U3y 

psjSSnujs oi(cn 'pv3p puv Suiaij 'U3iu 3avuq syj^ 'punouS siifj (nojjvy jou 

UVO 3Cn — 3JVU33SU00 JOU UVO 3Cn — 3%V0ip3p JOU UVO 3<n 3SU3S U3§UV] V ui jnq 

'siqj op pinoifs 3cn jvqj u3doud puv §U7jfTfj3i{j3§ojjv si jj ■3aij jifSiiu uoifvu 

jvi(j jvyf 's3aii uiayf aavS 3U3if oycn ssoyj uoj sovjd §uijs3u ivuif v sv p Jo 

uoijuod V 3jvoip3p OJ 3U103 3avq 3ypf ■uvcn jvyj fo ppif-apjvq jv3uS v uo 3U3y 

J31U 3UV 3^ ■3unpu3 Suoj uvo 'p3jvoip3p OS puv 'psapjuoj OS 'uoijvu Xuv 

uo 'uoijvu jvyi U3yj3yi7i §uijs3j 'uvcn ijaiJ jv3u§ v ui p3SvSu3 3uv 3cn cnofq 

■ivnb3 P3JV3U0 3UV U31U iiv jvyj 

uoijisodoud 3yj oj p3jvoip3p puv 'Xjuaqi^ ui psaiaouoo 'uoijvu ai3u v 'ju3uijuo3 

siyj uodn 'yjuof jy§nouq su3yjvf uno o§v suv3X U3a3s puv suoos unoj 

ss3uppy §unqsXjj3Q 'paip peq sjaipjos u3||bj 3I() i[3ii(i(\ joj asneo aqi jo iu3uia)e)S 3issep c p3jaj}0 uioauiq 'pisgapiGq aq) jo uoijeoipap e )e 'jateq 
'eiueA{^suu3j UI Sjnqs^nsQ \e '^aeq usAiap sbm Rxai^e uj3i{)no§ aq) pue tqSnoj sbm jgm aqi jo 3|))eq isajeajS aqi '£9gJ 'j^inf uj ^J l^Vi^d 6% '33jf9i{l Of luopaauf 9unssv am aavjs ayf of iuop3ddf SuiaiS uj 

[(9SI 'I ■^■ivnuv[ 'pjvaiag jj luvijji^ '9}v;g Jo Xuvfauoag 
oj ju9iU9fvjs] -fov Sly J -^ofaq jjim jj 'Xuojsiy ojui sj9.^ U9n9 aiuvu Xiu fj 

[i9Sl 'Xuvnjqsj 

'U3ju9duvj -g" jj Of fU3Ui3fVfs] -Xurifuao yfU93f9um 9yf fo fU3a3 fVduS 

3i{} puv 'uojfvjjsmiiupv Xiu fo jov jvujuao aq; si [uoijviuvioouj 

uoifvdpuviw^ 3ifj Jo SumSis 9i^i\ 'pauunf 9avi[ suivffv sy ■auop pei| 3i{ \e\\/Mi. jo (esicadde umo sii( peaa o) Supsaja^ui si )i )nq 'jasjea si(( jo s)U9Uii{si(dui03 
-oe 9\\\ inoqe i{)Su3{ )e uaui-i'Vv 9aei{ sueijo^siq Xue{\| 'uo)9uii{sey\^ ui ajjeaqx ^iP-iOd V^ jCejd e Suipuane ^nM^ 'uisscsse ue Xq 
^9\\v\ puB \o\\s SBM aq 'j3iB| ••\&9M. B uEq» ss3| }ng •XuoiujBq 3uuo)S3j JO suia[qojd aqj o\ siqSnoqt siq pauan) ujodui'-i puB 'paxes 
uaaq pEq uoiuQ aqx 'paaapuajjns 'aa^ -g )jaqo\{ [Bjauag j(q papuBuiuioa 'ifiuay ujaqinog {edpuud aqi 'S98T '6 IH^v UQ ST jaxi^d [^981 '^ y^-i^IM 'yy^-^pp" 

jDunSnvuj puoD3s] -suoifvu jjv qpcn puv saajpsuno Suoiuv SDvad 

Suifsvj V puv }snf V qsiu9i{3 puv 9a9ii(3v Xviu i{Oii(m jjv op oj 'uvifduo 

sii{ puv cnopicn siy uofpuv ajjjvq aqj auuoq aavq jivys 01(01 tuiy 

jofauvD oj 'spunocn s^uonvu 31/7 dn puiq oj 'ui 9JV 9<n ifuom 9i{j 

qsiuifoi uo 9nijfs sn j9i 'jySiu 9i{f 99s oj sn S9ai§ poQ sv 'jqSiu 9i{f 

ui ss9uiujif xiiicn 'ijv jof Xfuvqj i{fiai '9UOU puvcnoj 93iiviu i{ji^ ■ssaujanjq )noq)iM 
5(Bads ujis p[noD ujoauiq 'ji jo pua aqj jEau jnq 'jBapjo janiq « sew 11 -savaA. iCipeap jnoj joj panuiiuoa jba*. aqx g-[ ^au-ed QZ [PiS^ 'I -^I^f '"^ '^-isavp uo juatuSvjf] 

■jjacn Xj9y[ -jyyfouv 9avjsu9 Of fifSiu ayj aavy noX 'jsdunuf 
unoX fi 9J(viu UV3 noXfj puv 'fS9J3fui fo uoifsanb v si ji 'noX Xvs U^g 

■ucno unoX oj 

joiuadns joanajui uv i(pai j3diu noX uviu fsujfayj Of aavp aq Of auv 

noX 3inu sn{i Xq umSv suvo 3i{vj^ iui9iii aavjsua oj ji{§iu 

dili aavif 9uof3U9i{f pun si[0V2q 3i/; fo suouadns 3i{f XjjvnjosjJ^juj 

9UV s9jii{m nij UV91U noj[ i Xjijvxa uojoo uv9iu fou op no^ 

•ucno unoX uvyf 

uiifs uaumfv iipai ^99ui noX uvm jsuffaiii o} pavjs 3q oj 9ur> 

noX dpnA sit{j Xg duvo aifvj^ ^uszfuvp 9ii; pavjsua of }t{§iJ 9qf Suiavy 

J3fy§7j 9i[j — uayj uojoj si jj -ifjvjq si g puv 3)ii{cn si y Xvs noj[ 

— ^ y 3aVJSU3 XviU 311 i^Ht 'XjJDTlb3 

3aoud puv 'fU3uin§uv 3imvs 3i[^ ipjvus q jou Xvui Xym — 'q savjsus 
'jySiu fo 'Xvui 311 }vy} 'Xj3aisvjjuoo u3a3cnoi{ 'saoud uvo y fj 22 lauBd 'MO||oj i{3iqM S3jn)3id ai{) ui uoi)33|}3j pae spjojiv aq) ui uoissajdxa puij 
ueuiAio{|3j siq spjcMO) s3pn)i)ie siq puc 'Xjjunoo siq joj suoijejidse siq 'suoijaiAuoo pue S{e3pi siq jo aiuog 
-luaqi ;(q 9ai| o) jqSnos aq 'ajq [euosjad siq ui pue 'X!|9upuiAU03 $3n|eA asaq) juasajd O} jqSnos aq 'spjOAA siq uj 
'iC)iueuinq jo )Oj aq) 3AOjduii O) )soiu op pjnoAV paAaipq dq qoiqM sanfeA aq) joj i^qSnoj u|03Ui'~] 'jaajea siq uj ^C^pox ^ou9iny siq pu^ ujoouiq OZ lauBd IS oiyQ iijppi oj y399ds] svy pijyj s^jayjnfXiu sv 9J9i{ 9iuoo o) ifooj Xviu 

U9jpjji(3 jnoX fo 9U0 Xuv jm^f ssauficn Sujaij v tuv j '\p3U3pis9u 

jvijuapisaud 9i{f] asnoy ajiyai Siq sii{} Xdnooo Of Xjiuvjodtusf U3ddm{ j 

[0981 '9 HOuvi\i 

'uaanji cnap^ 7/7 j^j33£/s] uoippuoo siy uajjaq ubd ay yoiycrt 

ui • ■ ■ 9ouvi{0 31(1 3CIVII 0} uviu Xj9a9 juTjoi J /uos s ^uviu uood Xuv 

oj U9ddmf jySiiu jnycn jsnf — jvoqjv^v uo ifuoai jd 'sjmu Smjnviu 

'J9Joqvi p9JJi{ n svai j oSv SJV9X 9a]ifXju9nij jvifj ss9fuoo oj p9iuvysv 

jou luv J '9fii 9ioi(cn sill -iof'uoqvi fo uoi)ipuoo p9Xlf OU SI 9U9yi 

jvqi scnouif 9i{ !uoijipuoo siy J9j)9q uvo 9y scnouif 9if jvyj yons si 

Xf910OS 99jf'9flJ Jo 90VJ 9yj Ul Op JSOIU SV — UOod SIUV;S 9UO U9y^ 92 ^auBd [09SI '9 yo-iv]/\i 'U9nvj^ 019^ )v yoaads'^ ■9U9ycnXu3a9 jivn9jd fySiui 
ji ysicn puv 'of sjuvcn 3y U3ycn jmb uviu v sj3i yoiycn iU9jsXs 9yf 
3.111 1 'JOU uo iu3yj Xvd noX J9yj9ym uoqvj oj paSijqo puv ucnop 

pji} fou 3JV puv s3juvfsiunoup iiv U9pun ifjom oj paSijqo jou 9uv 
Xaqi 9.t9ycn '07 juvcn X3yi U3ym 3i(iJ}s uvo su3uoqvi yjiym U9pun 

puiJiSu^ (n3[q Ul siiva9ud uoqvj fo ui9fsXs v jvyj 99s oj pvj§ xuv j ^2 lauBd ss [Sfgl 'Li U9qiu9:icl3^ 'ijauupujj jn ifoaads] -spuvif jjv ypm puv 

siiinozu jnoi{}2(n uiaifj apviu aavy pjnocn ajj 'Suijv? 9iff Jo auou puv 

jfjoai ?iif 2ja op pjnoys p3pu9}uj 3fj jvifj ssvjo u3i[iouv 

gpviu Uda3 pvy ^u fi pun 'apuvi^ ou puv Xjuo si(fnoiu yjicn uiayj 

apvm pnvif pjnocn 3j^ 'ifuoai 9i(f fo duou puv Suifva pyj jjv 

op pjnoys fvi[j U91U fo J9S V 3pDui U3a9 pvi{ XjySiuiiy ayj fi [jvi[j] 

pioii J -yjim joqvj oj spunif sii{ puv ppafoj ifjnout siy osjv svy 

oym uvui udyjo Xuv Xq yjicn pauafjpfui Supq fnoqjjai 'spuvq asoy^ 

Xq psfaq oj si iijnoiu fvqf jvi[) fovfsjyj Xq paaoud si ji 'uaavaf^ 

fo iiicn aqj aq O) paaoud aq uvo SujyjXuv fi 'qfnoiu jvyj uof 

poofqsjuunfo} pajdvpn spunq fo Jjvd 3U0 puv psf 3q oj qjnoui 

3U0 uvui Xddad uaaiS svq XjqSiiuj^' P0{) sv3U3i[cn fvq; Xvs j [P98I '9 -isqius^aQ 

'ss3uSuoQ OJ sSvssatu] •SU01J33P jvjndod uno qSvouyj p3aiJ3p 

sj Xufunoj siyj ui asodund Jijqnd fo uoijvoipui 32qv7j3u jsoiu 3yj^ 

\9i8l '01 u3quu303Q 'oSvDiyQ 'pnbuvQ uvojjqnd3\£ 

jv yo33ds] ■U31U jjv fo Xjfivnb3 jvoipvud 3yj spuvcnoj ss3uSoud Xpv3js 

V U33q svy Suiifuoai juvjsuoo sfi 'Xfiss303u ivrtfjv fo usjjvui v sv 

3q Of P31U33S 3d3yi Xjiivnb3ui fo U3a3fvycn oj Xpu3'i}vd psfpiuqns 

sXvcniv svcn ji ySnoyjjv puy ^^■U3ui fo Xjijvnhs 32/7„ '3q oj p3nu7juoo 

svy Xpu303u jjjun puv 'svai SummSsq 3yj jv uoiuido jijqnd jvoipjod 

uno ui ,^V3pi jvujusj^^ i^HX '^fvipvu sjySnoyi uouiui sji jjv yoiym 

luouf ^V3pi jvjfU33^^ V svy sXvmjv 'josfqns Xuv uo 'uoiuido ojiqnj [P(SI '91 J3qofOQ 'V1J03J JV yo33ds] ■suoijnjijsu'i puv 

'S3iju3qii umo uisqj fo 'Xjinj3du3d puv uoijvaj3S3ud 3yj si Suiyj jvyj 

'ucno upyj jnq spuvy Xuv oj jsn.iju3 U3a3u oj aidoad aaoHM syj 

fo Xjnp 3yj SI ji yjiycn onihx anv si susyj fi jvyj 'jsisui j 'Xjjvuijj Z£ T3UTBd 0£ lauBd 22. lauHd 8S ■33IAJ3S uopieuijojui sajeis P^lJ"fl ^H* -""J aJniDajiijoJV pue lay Jo lOOH^S AjsJaAiufj ajcj^ am X.<\ paanpoaj [6(8i 'o( ■^9qiu9fd9g '933(nvaiiij/\i 'ssauppv] 

•uoifvzijtnp fo suojjounf fsaySji^ 9t(j fo auo si 'sjvnpmtpm so uo 

suojfvu sv 'sjaSuBj:>s Suoiuv 'Xjiiuus anifisod luoufpuv XifjvcliuXs fo 

juvm luouf Smuds iioiifoi 'jjvius puv ivduS 'sjJaa ayj jopjuoo oj^ mouif 

lou s3op 3i{ iucn{cn tuji{ uvi{f uajfaq yontu 'aiouj( s9op at/ iuoi{cn tuiy 

S9i(ii 'op UV3 ajdjjuiud jovujsqv yoiyai nv fo apds ut 'uoifvaifjno 

jvjoiu }S9i(§ji( 9i(j fo umu 9yj^ -psuvpddvsjp Xnvjoj jou svy siyj 'jdX 

uaa'^ -sivTipiaipm sv uo suojjvu sv u^yfdifcn 'saaSuBjjs anvjsup puv 

'uapuniu puv 'qou oj 'snouofU3W usna jnq 'ajusffo ou paiuddp svcn jt 

'Xi9ajj03ds3u 3ido3d umo upyj uodn puv Suouuv paojiovud uayai 

'IU311J oj s;u9iuysiund 9J9a9s paxTjffh pvy puv 'sauiiuo ySiy sv uapuniu 

puv Xuaqqoj pamfip pvy suopvu pa-ziijap uajfv §uo^ snouiXuouXs 

'^souip JO aitnb auacn ^^Xiuaua,, puv ^^aaSuBJ^s,, spuom ayj 'sautij ju903U 

Xuaa Of umop 'y}uv9 9i{f uodn uvui fo aouvuvaddv }SJ7f9yf luou^ 9£; -[SUBd \P9SI '^Z isnSny 'fU9tui§9-^ ^JHO V99I ^t y399ds] 'suoijvuidsv 

uvutnii 9iqvuis9p sji ijv yfim 'sfij fo 9jvj a-qj m S9§9imijd jvnba 

9nvy iiv Xviu noX jvqj i93U9Siii9jui puv '9S7jdj9jU9 'Xujsnpui 

unoX uof sjuvyo umfv puv pi9ifu9do uv 'p9Xofu9 9avi{ am. ipyqcn 

jU9Uiuu9ao§ 99jf sitf) tfSnojyj 'aavy Xviu noXfo yova jviff 

uapuo m SI ij ' ' ' 'saaij uno jjv p9Xofu9 9avq 9cn yojqai 'zu9iuuu9ao§ 

99dfpuv iv9uS Sim U9upitii3 s^uaupjiqo uno uof 9fvnj9dj9d 

pjnoys 9m }vi{j 9tuo3 oj 9uiti iiv joffnq Xvpoj uofXi9U9iu jou si jj 

[zisi '9 ■^l'>^f '■^^23 ■^-'^^H "'^ XSojna] 'X2qvjo9ds9J 

pjuom 9qf qSnojtff jaS Of uoifV3np9 fU9piffhs 9Jmbjv uvj 9i{ 

'llfm 9i{ fi 'fviif fnq jood os 9q Xjaojvos uvj 9UO Xufunoo siyf ui • • • f£ xauBd i,lU l\ lau-ed i,'.U SI T^'^'sd 41U ei T3u^d 


4LU IT l3UHd (;lu 6 IsuHd 4IU A I3UBd 
'Tit^^^'^^^^SM^^^^; 


^s^^^^ 


^S^I^^^H 


^1 


^^^^^■V- «> 
Vm** 


r^^/ 
_-^^-- 


^B - A J. U HE U 1 1 

1 "^ottx^^ i,lU g lauBd (;lU £ isxiisd <;iu T rau^d 


i,lU ge lauBd i,lU ££ xauBd 4IU le T^UBd 


41.U 6Z TSUBd 4IU Z,Z T^^'Bd i^LU c^ x^^'s^ 


^LU £Z lauBd 4LU TZ T^^^d 4IU 6T lauBd 


«cuu ^:^i,uu .l/A i,>.:&.i,l ^dircua z-f i,>,ii,>. T98X' 

UL<;i.iu Ui.(.a <arcucL CwU <;i.cdL(;l cos <;LxacL 6981 ^S". cdvau cau u* w{, i,\.ii aa- 8 XwLU uauML su «ui. ULwaUkQ Ci.1 (iscdUpl Li..sc(;a' auuLui .li; a^uu XkU «^i.cu (i'.U QQ- L ai, «kU«d c NLrL<;i. "ui<;uu xcuua i^kCdii;! tCkCiLi; u/icuu« a<aru 9981' <iaa le* 
uxuuL' /zi, <;kCdL4l qulL c«ia ar^aw caocLU aall ucUkUu <R(; 9S8X* um oxiaau caau 

ursia 45*;, i,^:<iii,[ c-^ aua S98X' «iui. :^n cuccai csto u^acoj ^ueda c<a»« «uu«c* 4LU aa* 9 Qi 1!.9X (;,GtU«U X98X" 

ac»,Lu 5i.aCi.Lr ^i, (Izua a.wS,ai.rL' lULC/kCkU' d^d auiL u"«w<;i.iaciu*ai. <;i.ful CsU., i^LU aa* s 

UL(;iLU u.a ^rcuci. CwLw «;krdii;l cos ii-xacL 6S8X i,9^ cd^u c-au u* ax.;- 4LU aa* ^ (^ciciu : udi.caauLdXi.iu ^':, uc.u cu«LLkl di^ira*.' dca«dw' c ri^t <;».rdii;l* 

^artiju : ib aud aucLu uuuCk(;i.a 4i<; (ikrdi.4i' <arcuc cU u^c^a ^S8X — U9S8X* i,iu aa* 8 (i'.u.CLULu: "<;trdu;l L«aU(.du <a(;L 608X— 998X//' acLK <;u<;d uL«<aU ^a^ uu^ucu* i,\.u aa* s 

ux<;i.a ai, i,<,:&si,i azUoiu Ci,u aa^i. c* cu^u c~6 ^scuml ^8X* 

i,iu aa* X v; 'JO I h^fJ 'c>vo<s. jt- 


«akSU SLQCkU CrtkUkU Qui' i^iu aa* Lz c"ra-aLd usLi;!.// ess (;«i.ci.acj ^sr 

ur«La <ai;i.rdi4l :<?,« CGCt. uclil u-99T c«'.ua c-ss ^Miciaci f98T' cSk <aGi.uaa 

u^i. GH4XLi.ia„ al u-i (;aL.I 0981* 

urNia ^i^kCd^l mx cCki-Uucl' di.cdcii.dxa c-9 (^'slA 098I' cqw <ast.uaa c"M.Ukt.ci <;iu era* 9S x^n cuLk xnxLd* (iiu aa* Qg "ra-Uucl L.,41. ss4Xi.(.L3„ c-L (;aL<i 098T* 
urxLD ^i>^i'lvi,i r^x caa 9 <;ciu«i ogsi cri.uu\wcl' dicdawdxa' cgi. <!SGiuaa c^'tuil i;iu aa* ^s 

LLTCa U.ll-CLa CaG.'t^ "GLLl GLQIL dxaGCw/ CLkLCLLl' ai.X/^Cl* ^LU aa* 8S dc.l .l.; 4jx<;,u u.lcuu' ^zzuz CGt. <j;ar»u>.a cacciu u-i <,t.L4t.' ?98X* <;lu aa* ss Ri(;a carci 41x1.0' a^aiu* 41U aa* IS 41.U-CLUUU: "4kCdii;l ixaUkdu ^c^ CkU/, acix (;Ui;du u^u 454 uuAucu* <;iu aa* OS oLxu udcil uaiuuk <ai; uuic xucrlsO i^juwo cuuiud* 
(;iu aa* ex xa«c! r nlcii;:. caeui "u>.i.i vSi; xctua i;k:dL(;,i« ^^'.\J2a C4;i.d«ci. c-xoex* 

ucuu <«<; i,^zi\.i,[ csKk ui;i.«a u- qlxll c-i ^.sClnl' 898X' cg*. <51UwX axia^u d«k 

dxuQCQU CQiGU "45/au ULiSkQ cci.u-u<;cl rla «cLua i;».rdi4l«' ulsnu <sru L98X' 
ucnu ^i; {,^zd\.i,\ t:«i:w ex- dxLsrau cscllxl Q98X' cgu ^ciUkX qxlciqu (1„. <;iu aa* 8X 

uxi;ia A; c^Kzd'.i.i ^z^^a c-9S ^xsuw;' ^98X" QM aa' ix 

ursia ^JCwcdii;! z^» z-^ ^qlq ggsx cucca. cs:la u^ruu (;u(3dkL r.«w« slu«c* <;'.u aa- 9X S98X' cuau Uu^kQ s:.L«i;ua cccikQCLuC r 4i.i<;(. S98X" 

ui'LCU ac^ti^i. c«4i:i. ccsLu dirGi-usr.kU — l^s-qicl' ulcaCsU' catb ua(;uau' xgui.<; i;'.u aa- 9X 

Utiud uciacju u<;;rsu uaicsu cuidu c^iu aa- sx ^l, csia ^kCdi^l cccii.aci.Lc- 4LU aa- ^x- uuLkCi-rt^i auiL "uuki; ca^uau uHiLUi.a ^i,rJ ^i, iflc,^' 

aL«u va4 Qda uclcu c^u-udcLLU u^xia^ ccakOciLC ^z^iS. c-S98X- 

du« ^kCdLi;! clu <ac<fl« str ucNia- 

(;crdL4i aaciLu ^lc.u (;r«ia lu- ucikiaj uaicwu c«l ucu uciwiciu u^cjiCkU aaru 

rxLai <Qi; ^wcdi^l ccci^acLLC Gcaw^ccwU' c-6X ^rucacL S98X- cuaacuiu ^^jiriu cue ijWi aa- sx uuxuuu 6.i, NacjCt-QSkU aidLaLf' f^s caGaacL S98X- 
acLfc a«Lf i;srdLi;l x^; Xi;clci c/ uaC/O au-^ <;xGUk<; t98X- <;!.u aa- sx 

uuLkCi ^A auiL "uuk4 ca^uau uxiLUkO ^i,z\n ^suixs i;«iu c<aru sesr i;!.u aa* xx ucxta ^i,^z<lii,[ z^^ oucroL cg^Iq u-acwu i;uGda r<fli.x mlu«c' caua 298X- 

urxia <r,(;krdL<;l r^^.x cucrai cG.ta uux<:iLru (;uGda c<si.x xuu^C c.^ (;aLa' X9SX- (;iu aa- ox 

Sw^LQ UXtQw^UwU UGi.UXi;i.U C^U ai.CX^ USk-UXw c.^98X- 

Q,u aa- 6 - L UNi Cn CdlLUL CmLQ au QGL' (CCQU U' ^^^C 02 CLXUCL 690' 

ZQL iNU cilLiN icuic Ld,Gatu Nu uid umcLtnu' j^icq lu u^u uc4' 
aid UNd,a cncmnu cnuucrLUL 4N ^i-au. ulcu' n.L tnuiN d,ULU. 

ul uuiLU' aui^ d,"i!LLNU' cuucu iGnciu \\\.& ucniimu''* 
Q6d! NU UlI l><IlcQ d.(nQ' NL4Q min oaciu d,N cLLcnu n^ Gna 
^iULiu c.aiiu' [DQ ruu.' ma UlI nqcq cUl qgl nuLlQ' Ntni 
uaj,L[u Ui^nv UtU lu mnu GLin' ci uuliksl llc.q iulLU aib 
umaj.u' uract 4Ui!ia uriiai L'ULcn cniul iul cnuL cl ukqlgu 
GmiQi camacif uln unuLi^ nn uimci udca^d. f" NlCIl^jcu ccncu. 
>;c. u.u cuiu ad,a nzd cl 9 lutx rid, \xzu Ci!K, a ujiL' 

UniGUU UNCdiQ'" 

LCL uaui" nUl' rauuu au emeu uam.LuU ^u^.' UlUu cu 
ciai tnCtUQ CLi.LrLtu iuiknq uumGuiu mcx usOulCl ctnia 

CLd,LU. C.21 CSELl^JL 6091 CUNLLJ dNUQt dCCl^Jd.' UlL. 

csub au<,Q<.c}iC« LdvCi; u<.ri,L qlaci- uccl i,i.M<.a ckI (!icQaui(j::i.u' at, adiQ uli^lul itiui. u^Ai.u<.a 4icuc 
ctdiQ Ai; ui<;i.LU ui.a' cuaxu i^atuu ii. u^cu i^i.cdi.41 xu u1.41.LLt ux^a^u ui.<.l cccli;' cl ulx cli;l 
c^ru 6S8I c^al: ;ai;i,rdLi^l a<.a.'a QL^at 4t^<.KLii dLCoaud^k^u iic Qijlq ul<;i.ul d^ul uaaluq ^cltc i;iCdL<;l. L><U XQUfcdL! ai,', Lat CCIU AMQAU SLCAiQ ULi^LLU U>i<.L LUAdCLUa CQ^fcQ aCLQUL at, tU' 
UGUCictQ L<;i.GH «4 CL CtSt QfldatQ Uu XQUidU CLQ XU USa<.X<;<.a a^L- UUaLCLU OadOLLI tXCitU xu 

uuQLriu LuaiitQ uoLSfc/JLU ciiLULU Xf^u' CSLU (;tL4<i su QU^ai; u«L <a(i <itrdL<;l' i,MT.z<ji Hi, uaarLUki. .ai;<,a(U ULX uxQfcl xclcu AaLdu c£uL ui.<.QL(Jua<.u luqL xu u<.<.l i;c<.aL<i at.(;<.Xi an, u/(i.c<.a ux^u* 
Xktati fl<;a' <flr<.U' ulx u<.q<; xu ojiqu acuu ucL^tQ x^u ucxu (;o«<:Li q^i;l^u q^uI cic xlq 
CUL41.LU xt^Lu UCI.I.L: Q^dL^u a£a<.Q' dLta qc,' ulx Li:ifc4 xu uxiull uxau^dCb caau ^Qi^uau xiuu<.q 
c^tu 6S61 Qi;xL Qxu Lua<.^ba act' (;ul(;i.ul ai, )«ci,ua i^iCdLc;!' i^iCdLi;! ulqq cdLO cai^ u^a^au uur^u ^iCdi^l iwatidu /^^i S^$i-6o$i ^lU ^ 4LU S 6Q8I' csw ^QLuaa c"a..(;uc:!(. arcikr<;« Qw'.q i ^NidciicL' 6S8I" 

ur^ia ^i,^:d^i,l CiSSK cgcs "ncilu ud<;«^ au:\j Vkadirakl, ca^^ndk c-08 ^aeaacu i^'.U QQ' 9S i.^...cu aitou ucauU <si; u'xi„a c<acu 8S6T' i;i.u QQ- 98 urxLD <ni;ki:di.<;l :<a« csci. uci.a U-99T axiLiU c-ss ^mlciqcj t98l' cSk 4i5iuaa 

ud(;w c,«ur(;„' al u-is <;,«.i<;w SS8T' 

c«La uuasi <5i4t.rdLi;l c<:5« ^lci; aiui <a4 uiUk d<,i.k' sq8I' cQi. 45GiUan c"«t.i;i.ru 


4LU QQ- 88 Lrsia.ua ^i, «cL;ua i^rd^i luz^zi, uQi,d,/ uix«u ll* x* qxicqcl' 098I* 

u:NLa ^si^kCdLi;! r<;iN za^ta^zQ^ x'.UwL' c-lx (^oaaacu 6S8T* auiL udic^ "Uwi.ua 4LU aa* Z2 zHi, ziUi,zu ca^i.!- ;iu aa* is --0I i;i.j;acu 9S8i' ccjk ,?5Giuaa c"Hw(i(.cu aa^va r/NUi;« au-9i 4i.xacu' 9S8r 
ursLa iQ^wcdii;! :<«« ca*l'.i.u uuCkC^u <!icrlLcu aa^a uaGi^O! uueic^kdcsu c^ds:'. 4LU aa* 08 XQwGU SiaCkU C^wLwU Qui* 

ALU aa* ez XkGUtQ <;xi.i:a c«aL a.-aau UACtm- (i<.tdi.<il <aum, <idi,xu ^<.uui,i.q ua n<.a\.u u^dU wudu x^u ..cciii 
u^uvj iim:Qi.auii ;n>,ui.uu ku uacuq ckuluq cuq qu<1 uauL' x^a cxuiuq cuuct,a' A^zaui 

ULGCnLLQ d,UauL' (UUSULU nd, NUCQlBSlU UldlLUU' 2Z CQEQaCL 3981)' 

ifnd,Lm' ci:, u^J[^lLD uaiuidlLQ cnci.Q ccd, qLlCU ^Jl cud,i!! mi, 
t.da u.i tIlCInl emeu il mc, ucil^^' Nd,b cnaLnu umis. cnciiuQ 

eiUQQ USUCU" 

^QA^u a^ru xui. uuui;u uQi;uau cacA i,z<i\,i,i ai,:<iici zii, cjaku rti. uacllu x^q cosaacu Z98i' (.^.XCtLa r ULLr,Q' t? CNGLl.!, t7990' 

ktiUlU mucuu acLQQu ni cnuSiaL UQiBcna lULirmUu zlzl uctmiu' 
uaLQL.u did, uazLiu ■ ■ ■ ai nsQ u.lq uiu d,^j c^sauL ci:, GaLi:,u 
nh ^JQLu ad,t ii,uGaLd, nu mLGLQ^ UL^^muL LuaiGma clcl utnNi,u 
cui cl uClClUl mcNLattLQQLSLU nilUlU LrLd,u iL mciauu (cccnujj) 
udUL QLrct^u CQiad, LcnuLU i!,Gl Lau^ luirmu. u (muaciiu u^n aiO • • ■ 
ucd, d,N ELmUt aaid,Q nu uqucuiu mc u:m>.ii muLGilii CtL^ cicia 
UNi cnnuLUL fid, inut u.uu ii uiridlEUL' ULrtnUt luumcu.' ai, nh 
au caicl [ri uaciiu- jjq uaciiu nju aid,' w ditcQ aid, caidQ- 

KQ Cd i;(iC(jKl uvea cxiQl x^^ib i;acuu' <iM uu qclu <auiM uami cuiuu c^tx iiC(ji,a c^nt^a cau* d,U5d!Lil' t7 CULQ' SS91)' 

nd, NLCLl UNLQU- LCL BLSU UUd,UUU' (Uf>ltQ UmCu NUL CClQUI 

ad,uau ad, iida u>^Lau' iusl umc. UlU qlcI cuauh nu uad,uuu 
(hCl UKLua uucrii d,ad,uuu' >^id,Q nuj. uuq u.u uicl d,uaj.Lb 

i;UU ifUi i,i,ZQ LCL CISU UQCQlL- 

xi.i;a Kuxiu ULUW <:s ua cicrw t;uui. <;xi,rLi. auxitl uai.c i.sus!.u uxqU lix uu Qictiu auxitl uai,c 

NUL CClQUL d,UQdai' t7 CQLQ igsi)' 

d,d,N cd, Q6d! uad,>^c.a uqiClQ umicrvQ cutcti' (ucxiq ULNcnu 
L'wu' .rcLLi ^ju aisuu ad!ud,u u>j^rLL cmau nigral cUlUl.q iii,u' 
ucd, mj.u diLC idlLC md, GaLaa' d,cd, d,i: ugciq Ld,asi:u' CLuCt uuLlCU 
d,ul d,[Ud! >}u dlcnu. uaaiu- uaLUL.Q ucIlQij.lQ end, uicLil' ucuuuuQ 

lL.LlQ' NQLL d,[l d,.UGL d,NL.CuQ' ULIUIU ad,ld,LU d,QaLL' Ntd,Q >^QIL 
QCQLL NQ ^^UQ d,>J UUa UULdlG.Q ' ' ' XJ NCL f^LuC.Q' Nd,N 

11 Old, Qcuau u^^ilulQ' uuamd.u d,N uuditb >jucq' d,N lBll^ Cd, 
cLlCq' cti. aiauL ucd,u. ulis^q' im cl.' uiGdiiu mNd,u acinu <;lu si 41U 01 41U 8 Cll UNLKLU Ud,d,l' CUl CNUL mul tCUiil NU dltDL.Ul nO UNcril 

Nccuu' aLQcQ.G/ iiNatCu ibi^illLu • • • [Ud!cd,u uucau ccd, nuu 
cuuud,u udiGu (UlLiul uticu.u ccoicN • • • Gaid,iu uuami^L' uBlLln^lU 

UCai,XI.U' CCLCQCU 0981 CCUU 4^t<^l><il ^CAiM UAAU ROiU At, KUSkU UCUU' UXUSkU CUl CULC U^U QAQl. 

cu ifft^u cuckuii AQ txcciQ' acfiCLu acuiQ uui^i-flu asi^tiui. ua^tQiU 4CUI.U CI CQiaoL i^uada 

QXCtA^Q CAL UaCUU Xi. CCtU^,' tXi:i;Q ecu CiitiX' V,\.i,Q i,ili^\,{,i CtQU MU U<!l(;!ai,U<.l. CUldU CU UC ICXIUU 

UKsuiJti ca oasl x txt^Q' Q<.CMaLU ai.cAu axa 1.CA4 uasau ucu' xac usut^u a(^i< M^cau 41 "mq 

KUU AAKi;U UACUU AlUUU QULA KU UU/l^ClUl aQk^^QdU \iW: i,>,l^\,{,i XU aUQl.!.UI. CacU 8S8T (^QfcCMa 

ENi' 02 CIKUCL 6591)' 

NU uuLQ uncLiu) aiLLU Nu uaut uuLtn (tCQU ii' 
NCiu. uuncjiUt CGii^^a^du nmau mLU..u BtnLU uqiLl (murc.i:,u 
nsa. nuQuLLU ucu lIul iadsia aiLL ulJ qncdl n. eaa (liuQ tcl ■ • • 
LR UllUl uinuL 4i:ulLU uuj.m- uud, u.6t79i ai frssi udLtnuL nu 
Nii nsQi d,ad!Kia.- emeu 9t79i cculu. lx^\i uuuuil md, udicrtQ' 
11 d,aj.Ui. QcnBn.Q luaudUt aicncL d.QGLLcr.BLd.L' cl,. CM&i^m h\i 
cculul (^dLcrLQ- NUL. cl d,N mamu. uiauL- cumL udisu ciIlLIUc 
ccUcLiu ucNLu ictni^im cu.llu nuLc cl cncflLCi nuu d,nicuLQ' 
nCl ■ • • uKrUt Nu uiauiiUk d.i!!icrLQ cnluu mcu (2C9i) icud.UL aBd.u ■ • CLUi' (UKULU caaa uculLIu md. mcu 9S90" 

lUaaL .LL lULlU UCIDIC ICDLQ NJ.Q d,N ..flniU NU ttClLUl Z(U, 

i^uBfli uIlCll; aL NOIL ccdi, udLQ c>JL<l Lucu ^LlQ u uiLu umati) 
acNl liucN rtcL cat uu^liu icri uacnu' cc lai muuiiiu clcu 

luuvuu i;i:!i.>tu uqquu mau ^cmiuu u'i.uu uuidu Quacui.- 

uucaiUL ^Q^au u'acliix uc^mu <cL' 4iuix 4aJ< xu ui^a^uiu i;uuca ^lci. to, i.u aAuu a^kOfcU 

cdUc BiQi! caLt.- (acuc d..Lacnn QBLt' n Oiirma 9991)' 

nv ULiQL aCLcQ CCKlQ xu aU CCCtt CLld.- QLNU IL' LMIU dSW 

mntDtCi Nu LLCci uaNuQ.i.d. ccnsL UNiua' cqkni ai, uQlBlI amuu 
aaNiQ-Ud, Qcn aN.Q' cllHl uiciL' CB. niNCt iiCL' mcmau 
emeu 11791 amd\. mc.ci' nuu inc.' UQa..au u.ra zm.u i.otw 

MU UlUk CiClk CAIUC 

4«c<ji.i;l UQUut cil u«CLiu au. &«» uuccckui- cqcuc (;aai' ^uvolb. ooa' liix quxu uiuu auQ««uu 

un^xvv ni,n Licit cu^dii ulliUl- (cniq bu^uu mc Lcn. wlq S99i)' 
muiCcU cc u^^icaotU lulccu uaci^a ckDcQ (Dcn lm uBiiL^a cc£. mau 

CA«u <aui Ai, 4<.cdi^l UiUU acuu ucu^q adi.c<;u caslcu ciua ac< aauu buciu au«u mu ux^tu.* <;lu 9 TI d.1' Lm d,L ULcniu d,maci. xluL- (dnn at cnN^u unciiu' 
LcnNt Nuu i;.n)acL nu uclL' aic uNif wq ulcl ntnu d,uiac4 
ni<;q' nial ><uu' lu aid mi uiai:,u inq ulcl amu >jatQ cuin^i, d.L' 

ULNcnil n UGrim' nchl clul UNtcn^dniN^,. ^ai,\i ai, miX' 
ad,JL i^uiuL mic cuidb ucuu u nd,id, xuu d,umuarL d,NLQ 
ccLua UKjcii;i!QLNd,. ac umutLLQ \.u.mia cL lcdn^q uq ^.tnacLQi 

NLd,L N.CL UUCLll CRZa LLLdN i NUU LIKU d,lUL mUi:,C[.a ttli.LQ 

aiLi lU.u nu.L lIul axtnL aiL mcL' 

ucuu XL' ^^uu nd,i4 tumuacL d,NLQ UL>jcnil ncdl liBritn' >JcnL Kza 

unu.L lIul' iCN. d,(naEL nu uaiL ucuu lLul i uiuL' cuidb 

nun Qinl m>j, uix ccl ic, uin muLL' una usca' UllCi' usca 

cL muiN Lmxu d,cnacL nu >j/ 

C/ nil ULia i^N acd, to. z, ^.umuucn cniuu uicuu icuiClU CLad 

XQ ?^, lCi^ ^ulClU muw Lcnx/ cuidb iciu ii m xulu ^.tnacL nu CZ41XI.U CS^l CUAtjSLUU' aMtSlUU CiUQ ^QLi^LUI. (.UA(:!SI,Ut,l. <:,Ki. ^ILUu UaUCU QISXIU XU CtiQUt.] ^iCdi^l iNUL^dLi A^i c<ia UULBCDl («rLU d,i!L[rLQ' I CLSUCL 2991)- 

cmau mucci uukLlQ hu UlLIui d,n.cL' ucatULO nci «li u^llui tni, 

(USULU d.UlC.L UULJU Ui.MUa U- QWLL' I ClCIKL £991)' 

XQ tnui iLmo Nu Gaa culQcilllU' Latnu ulcl crdd. uamu lu 

(UXULU d,G' C diLGCQL' GCLL>JL S991)' 

UGaLd,u uaLCitU cudiGU m<!,aiCu LuuNiua uaid, md, uunu uucna amuu' 
adc uuGuuiu uara,.Q uucll n)(uuLau ukulu u^jacQLBK^u) UlU 

ud^ii^Lii ai,\.' M1.4Q aaca cuuu i^cjux xu uaucu u<,au\,' cuicu Ciu asqi- 

C(,U<.U CUUCdaiU CU»L Ca£U aci.CU CU^uCU CUfcKQUU SlU. CLlKAt^tCaU' UfcOdlUaCtQ UCtQ UAU^CL MU UuSCt 

udua >«u cfu^auu t,a»(:,ni uculciu cuaccu uai^iq- ^x acui aui, qmai. ;acus <.Q<.a iuim cuuc 
C.6 cxauti; S98t ccc« usne UQUcii a<; uui.Q' «4U adi. uccux^ uicua x* <;«■ uxtcit c«s<; i^kCcJu;! i,iU s?; <;iu OS 4IU 81 OT ci, uaa.a- (ucnlq umcc mt cClQui ^.UBdLLi ct(n..N' fr cqlq 9980' 
[Dtin CLCid,u[i' CLu mcrua t^ic cnaa siLd! itL.dc.ax cuicci laa 
NtnL 4UQ NU uad,uau uwu' t><2,acui ii,tUiui icatnu cd, uu 
QaQ uacLLu cu NCI niQi!i.a' fuum nu gkAl unluu' CLxr d,d.iuQ 

CBl mNd,Ui.Q UNGtnL i^CL iLLNLLI NU USttL UCCll' liCU UUUIL l^&LHU. 

UH cilCu c4Gl ULtnui lull Lrm uud,u dra cid,a' ccQuuti csi-i! 
uR<iuGu taacLj caaL si,c« ^r^Q <iu«a i.<;czt,u- Utu m crul cfc' si«ia ^^tnjiiil UtU oouii <iuaoi« xu 4LU 91 una unicu una' 4n uotb ant ec^ unlqu,' 
NCiu.Q' ULLia uuLcn (^Ut. UlLlu' iaucnd,u u' end, una icciu 
ccBtnci: uuUlO UNd.u w ..ua uulQ ^ulul' niuij u' uulqu ckc 
uuQ.LLU uruiLU LUNULLCU ^ tncruiL Ncuci CNi NiUL cn^u 
ud,d,L uQlLiu lUlLU anlul untdlL mi^uaa udLuCi ua nu UlLu 
d.Ni.ui UBdLj. rLLd, uaiuL niL dscji' ci... mcrnNC uuaUtQ ucnLXLQ 
auiL aauA iRKc cc cL- a^i-CL aiad, caKo duudim cnI 
unuLu md,N coiduu hLlJ' ncdl udiuUcQ uadio lu uClNlu at ud,iQ 
cnud,d,L aniL cnI nci' uui-lQ' a4..ci umd, cnKQ cuudim d.>JLuu 
di-t-OL^Q (DNCt NiuLwQ CNl' «Ld,a uiN d,N ttncu dcsu n[i uaam.Q 
uttLda 4>J '■("•■£1 d,i: «d.>< unci' Ld,N lUl au inut Nd,N d,iul dSL' 
uiu ni.CLL.cL mmLC nJ lu acd,u[i ljuu mtci cuiQLb nl aua- 
cullQ imtncdL U...Q' cc acu mcduui cnI' uq ud md!Lj.mi au uudia 
dLi^i-'-tn Li;>J NCL lidnlQ c^li-m cclu.nl^ if nluq NU..Su.ud,c cnctnNLi 
cnrnmu cV al ucuau adsu auL' d,N aa litinlQ d,u[L lcn ncl Lm^.Q 
mcucL NU u,...uQ ci.. muNiau uicd, culW ncI' lni. luril ulzl 
riii, mi, uduau ii' cncl d.ucL ud^ umtu lu cc.u.nd,ULl d,NdU 
itntudlLmu d.unij.u ii' xidu cunllL lU^Q' cuccqcl cmLu.dLi: 
NQ Niuu iNU' NL Cd, mau nulu mcidiu CQ.al iu 
uroiLil' UlLq uccl [iilillQ caduuu.NiLULa riLcu utiKiiu culClU 
muLLuu culLiu' LcncudlLcnu cLnal mcd. ccv.nlq cclni csdo 
"d,6c. tnaic.a imcn mcu lSll xciuai c.ccnu ii Niuu ULtnu' Niau 

[NIQ rOLQClLr 
XU UuUQ' 

axmt, ttuu' cau uticu ^am udi.c' tax «;tt(ii<il «u txioi u«ai.i.Qa ««i uciauu A<;a«cq udu^ci uu<;«;*q 
c^K* £981 r«uL uduc uocu<.« cc(«;uau uxiuu^a i.sc«i.u w-uw rutai cra*QCi,ur' acatowicxttu- <;lu n 8X UllJd,QU' CdlLt aULQ HI BLQiQ' lUl NUL UUBdltiuQ UrClUtQ ClIUL 

[nd,.4au riKLU idlaciu n^i uricciiu ULiteu ^^uLl xutu luuiL n.cu 
Niui ULCu auL axciiL Nu UNiQ mNtCi aicL i,v u^sa uieaiu 
lumsnui mi. ailLil uieiDQ' uicc nu mm mo. uuicl 41' uitc 
UNia cat uutTiiiBiu urauiu aiuL tmau uuiql iccriL i,cd, ciui 
LNt iciu lUlLU ccL- ad, Nb ucd. LCL lu c« iai,a i,ruu ai lmq uiy 

ILtQ ><L >Jb ^.tnaCLQ' UCUU 11 lli,U ai, nUcQ ItU GLQlQ iucigiu Nb 

tdicni nirtn uaiL ai, cL' (;« u^uu ciu Cd. ac.Lu d.miii id,LKiu 
NUL (naut uuLuu uriLti ma ilsu csmawQ LwrniCLQ caa^u 
ucLnu.Q 'ccll. r'NiiC ud auL. ni caaa iu.q- lui lc 
uud, auLBflUQ uL>}(nicu ai, cut unU lai uudisu unulicu ClIul (CNLQ C6C. rilL 991 CNIUlI' 22 CNtrLQn WSl)' 

iciau umiiu culU uullQ nd, cc um^^tGiu ulsulu ixu ma' 
CB. m>jcL cuc.CL ucL' ciicuL mi, umoL Jiu ui« tnicicca xm 
cmiu Guiu LCJ^GmLiLj uLrcu uuiduu nil uatA' uaiuu LUNLraLd,rcK.,u 
cii[ui end, amoL lu ui>^ mcd, xul ucq acu ojasaiu cnd,ciil uecn.. 
Ld,LJL Nu uumoL urLtd, luuiBtn/ uuci cutai ccd. .a. u..ai ■ • ■ 

d,N Ld! d,ULlQ' iii,i^ at Qlb Cd, ULILIU U.lClQ NCI d,U[ScU d,id,Li 
9 Lad,c 2S91)' 

d,cL m.amu >ju llcl cuc.q ukilu auircu- (uqbi. ai, ucll d!d,LL' 

(DNb NQ .LKU d,>J JCd. d,LCim d,aRUL HU UU(nCd,L' ULLimU 

• • • dltnu i,uiii (ncasN aicnui cui-lCu inu xniL lUlU cd, cL ate NlUa d,d,N BtlU LaL,.a Cd,CL' (CNIQ UQJQtCau' dl CQBQUCL 6581) 

UtU d,6L CLuui i,ZKa nu cd. uacau id.N CNCid. cd,d,' UcU uw lIKL 

CBaU Cd.!!! ICd.^ lL.Q- d,L UlUU CUCUl >^v EttQ d,UaUJ. NUL HlRLuL 

NcmLQ [nL[Gd!Li.Q lU.u Ld! d,xcid, id,N d.aaL' u.u ma lLKl niuq 
d,aud,' ucCl atnicca md,i u^uu ciuu cil^j uaica c^ril miLU nid, 
Cd, uuaLuu end. cd, >^lq >jijl ami ra d,i bu uidid! daiil IlL.q 
ULCU ai, lIl uaiCLU cnNiui bu [ail ad. a.. ><iul ua^Q d,d.N 
Nau m\iM LZi m>JBmL d,L'iCLU miui lriI umUcQ' ni lcl lu 
mr Nui nid, a.a uuQird.iLi d.QBd au uxicd, d.?<tui bu' au na ..tn 
uc[. NiUL mcBu cnciLN uaid.a tul d.cd. niq bu nuj. d.dcd,u UNicd, <;lu 98 (;iu ^8 4iu ss SI <;lu OS 4^U SZ i,iU 9S ucUlLiu uaauttu- (xruu tdurLQ 9 CLKacL wsi)" 

uuLCuu uimiu cauL mt uqlu uKlQL cxlsci aimru cnukcilu 

uNia- (CNIQ coaiLU ULGicd,LdCtQ' tncdNri' 01 cj-kucl 9S9i)' 
ci uiul wb uudLQ i,i,ii UBQi:! idlLNU umiuil uuaoiL md. ci, cc. 
lu CNi.^! iucca d,N. (DLial cuunq d.KiLL utnnu' uin uul 

CUUmU Itll. UlUl UNULll UlN "mUll tCt NLQ.' NQ Ct Lttal 

ueuiu uoilclQ- 'unLil ulci,., lu ctau u6ui, uBii,^a,.ii mtci 
aau udlud, Ld) cci, muu muiN 'uaal ulcu. cnuati uufliQ ULaaciu li.UCQiU HU. UUmL ULCL (CNIQ CBLmLiU' 91 CNLdlQlCL trSSl)' 

IJ.CL iu uia raUiLu ni, UlLIlIUiUQ uq ind. u.llu aiQLiu.ua 
uaa cti^i' uLt ui-CL uiu uin ^.n d,QULL ai, mia j^.m' glq d,asaa' 
d,caib ucc. ttiuL nd. CL m^Q ,.mn nju mui lcl uain^, cuicu nt L'.99i UNiUii' 22 CNiriaa f99l)- 

4duu d.cL d,urLrt ucu' cbc mamu .a Nd' (CNia d,G[L uriiL 
utm.N) iclU. iUNiu c at m. cnciKLi uc><.q cuq .cid. mi a.acQ 
LSLJ uudlLU Lucci. uuciLL CNiLU iQc cCiU 4Cl irLH (Qdia aitnc 

Nu ucnl u.a ([}<ia cc.i u..lCI' 9 caia 0980' 

Lisu Ut..u. mcd, ma acu CNBdiLiu uuid,au niul • • ■ uict imsL 

Lccu' ncL coGlCU — cBl mai^ii. idLLu tcci mi. Cd, ma au' 

d,uiLiu (nd,B[v atnui-a mcu u^.u. Biad, met mauc gQi 

uLa mw cdcai aL»m ucs. unciiu icd. lUl u.lI' n.i au uuc.wra 

uuiBnitU ccuu cL muw aj.a cnuix amu wbl »u liw. u^lI' uw 

cmuNLQ at. ccatua — cadici. cue uudua culi<1 uuc.q' uuclu matnQL lu LtnLiL cci. ai^io' (cNia cca u..cl' 9 caLO 099i)' 
uamoL uatmu d,><LQ ^cnini nu. uaziiu cnidl lLKU tcL Lu.tUi. lisu 
.L.uQ NJl dimiLiu i^d UD UtuCta d,nciL xa ua)d,o d,ua ni d,Ni' 
u6ind,.Q d,mciu CC4 au m.LKi' xa ua UL.ua cacii. ccd. ucq.clu' 
uccu mau i;lnlu mumat acLiu miLL CNcr^LU uuicnu amt ci Lmx.a ^LU tS 4LU AT lau-ed 
i^'.Ll ST T^tfed i^iU £\ lauHd 

;iu IT lauBd <;lu 6 TSUBd 4IU Z. TSUBd 


,;lu 5 T^UBd (;m e T^u^d <;iU T lauHd 


(;lu se T3"^d i,iU e£ -[auBd (;iu le T3u^d 


(;iu 6Z TsuTBd <!.I.U AZ T^^^d (;lu c^ lauBd 


4IU ez TSUBd <;iU TZ T3u^d <;lu 61 TSUBd 


cit^^u ^/A <ai-LU UUQCUU ^<:, xtstu ui:u<.u U^UICU ^^Cdl^l